تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

همانطور که علم توسط کنجکاوی انسان بوجود می آید، موسیقی نیز تلاش می کند که همه ما را به یک تجربه انسانی جهانی متصل سازد. صعود به بررسی آن لحظات انسانی انسان پیروزی و حساسیت، الهام و تخیل، تاریکی و حتی خطر با تلفیق صداهای بی نظیر یک ارکستر زنده و عناصر ترکیبی مدرن و مدرن می پردازد.

01. Centrifuge 02. Prevail 03. Access Point 04. Through the Darkness 05. Dauntless 06. Invocation 07. Leap of Faith 08. Convergence 09. Restore 10. Manifest 11. Ninurta 12. Conquering Olympus 13. Impervious 14. Can't Go Back 15. Paramount 16. Summon the Flame

آثار مرتبط

دیدگاه