تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

تیتراژ فیلم آوار منتشر شد. این قطعه با نام شُر شرِ بارون اثر على شمس الهى میباشد.

متن شعر قطعه  شُر شرِ بارون:

دیدگاه