آلبوم موسیقی بی‌ کلام فنگ شویی: موسیقی برای برقراری تعادل در زندگی اثر دنیل می منتشر شد. این آلبوم آرامش‌بخش برای برقراری تعادل در زندگی و فنگ شویی در سبک عصر جدید شامل ۸ قطعه، در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است.

هنر باستانی فنگ شویی به زیبایی در موسیقی صلح آمیز تفسیر شده است که باعث تضمین تعادل و هماهنگی با هر یادداشت می شود.

۰۱ Metal ۰۲ Wood ۰۳ Water ۰۴ Fire ۰۵ Earth ۰۶ Wind ۰۷ Chi ۰۸ Yin & Yang

دیدگاه