تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

قطعه حال منو عوض کنید با صدای فریدون آسرایی منتشر شد.

فریدون آسرایی زاده ۱۵ مرداد ۱۳۳۵، آسارا از خوانندگان پاپ ایرانی است.

دیدگاه