آلبوم موسیقی فیلم تفاوت جورنی اثر لودویکو اناودی در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.

۰۱. Verde 1 ۰۲. Sud 1 ۰۳. Giorni dispari 1 ۰۴. Verde 2 ۰۵. Goa 1 ۰۶. Sud 2 ۰۷. Goa 2 ۰۸. L'insieme delle cose ۰۹. Goa 3 ۱۰. Scirocco ۱۱. Verde 3 ۱۲. Giorni dispari 2 ۱۳. Goa 4 ۱۴. Giorni dispari 3 ۱۵. Verde 4 ۱۶. Goa 5 ۱۷. Sud 3 ۱۸. Insieme

دیدگاه